เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่ารให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บานประตูและหน้าต่างของ Hoffen 
บริษัทฯ ขอมอบความมั่นใจให้กับท่านด้วยการรับประกันสินค้าทุกชิ้นของเราที่ได้รับการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานของบริษัทฯ
และขอเรียนแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์สำหลับรับประกันสินค้าดังนี้

เงือนไขการการรับประกันบานประตูและหน้าต่าง HOFFEN
1. บริษัทฯ ให้การรับประกัน Profile เป็นเวลา 10 ปี
หากเกิดการเปราะแตกด้วยสาเหตุจากแสงแดดโดยถือว่ามีการใช้งานและติดตั้งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง
2. บริษัทฯ ให้การรับประกันการติดตั้งเป็นเวลา 9 วัน
3. บริษัทฯ ให้การรับประกันชิ้นส่วน Hardware เป็นเวลา 90 วัน
4. การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียนในเว็บไซท์นี้
5. ผู้ซื้อต้องแสดงชื่อและแจ้งเบอร์โทรศัพย์ที่ใช้ในการลงทะเบียนให้ทราบเมื่อขอรับบริการ

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายของบานประตูและหน้าต่างจากกรณีเหล่านี้
1. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้และ/หรือติดตั้งผิดไปจากการใช้งานตามปกติ เช่น
การทำสีและตกแต่งดัดแปลงบานประตู-หน้าต่างที่มิได้เป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
หรือสาเหตุอื่นๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น
2. ความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ เช่นอุทกภัย วาตภัย หรือแผ่นดินไหว
หรือความเสียหายที่เกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมี แม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นระหว่างเวลารับประกันก็ตาม
3. ความเสียหายที่เกิดจากลักษณ์ทางกายภาพของสินค้าที่ถูกดัดแปลง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามคุณสมบัตและโครงสร้างตลอดจนความแข็งแรง
ของบานประตู-หน้าต่างเกิดการเสียหาย เช่น บานประตูถูกตัดออกเป็นต้น
4. ช่วงระยะประกันการติดตั้งจะไม่คิดค่าบริการแต่หลังจากนั้นจะมีการคิดค่าเดินทางครั้งละ 500 บาท
(เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
5. การรับประกัน Profile ไมรวมถึงค่าเดินทาง ค่ารื้อถอน ค่าติดตั้งใหม่ และ/หรือค่าขนส่ง